ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO:10236

ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO:10236

Şirketimizin 57. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23.03.2018 Cuma günü saat 14:00 ’ de Bahçekapı Mah. Fen İşleri Cad. No:2 Etimesgut Ankara adresindeki Şirket merkezimizde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacaktır. Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalamaları ve bu imzalarını notere onaylatarak veya onaylı imza sirkülerlerini (beyanlarını) forma ekleyerek şirketimize göndermeleri gerekmektedir.
Bilanço, Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları 08.03.2018 Perşembe gününden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olacaktır.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

GÜNDEM
1. Açılış ve Toplantı Heyetinin seçimi
2. Toplantı Heyetinin yetkilendirilmesi
3. 2017 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması ve değerlendirilmesi
4. 2017 Yılı bilançosu ve gelir tablosunun okunması, değerlendirilmesi, onayı ve Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçi’nin ibrası
5. Bağımsız denetçi seçilmesi ve ücretinin onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamında izin verilmesi
7. Kar dağıtımının müzakere edilmesi
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının müzakere edilmesi
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

GENEL KURUL VEKALETNAMESİ
Ben ………………………… TC Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ……………………………, Ankara Ticaret Sicili nezdinde 10236 sicil numarası ile kayıtlı olan Erkunt Sanayi Anonim Şirketi’nin 23.03.2018 tarihinde saat 14:00’da Bahçe kapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No:2 Etimesgut /Ankara adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında veya gerekli nisap sağlanamadığı veya erteleme söz konusu olduğu takdirde müteakip toplantılarda beni temsil etmek, bu toplantıların gündeminde bulunan bütün hususların karara bağlanması için oy kullanmak üzere …………………………….. TC Kimlik numaralı ……………………………’ı münferiden hareket etmek üzere vekil tayin ettim.
Hisse Adedi:
Sermaye Payı:
Oy Sayısı:

İmza
Erkunt Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Erkunt Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 1 Aralık 2017
Karar No: 2017/609
Katılanlar: Tuna Armağan, Nikhil Vinay Madgavkar, Harish Namdeo Chavan, Hemant Sikka
Gündem: Pay Devri Onayı, 198 Bildirimi

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte aşağıda sayılan konular üzerine müzakere etmiş ve Türk Ticaret Kanunu’nun 390/4. Maddesi uyarınca yazılı muvafakat yolu ile karar almıştır.

1…
2. Pay Devir İşlemi neticesinde, Şirketimiz sermayesinin yaklaşık %99’unu temsil eden paylara, Şirketimizde daha önceden pay sahipliği bulunmayan, Ifs Court Bank Street Twenty Eight Cybercity Ebene 72201 Mauritius Cumhuriyeti adresinde mukim Mahindra Overseas Investment Company (Mauritius) Limited bir kısmına elinde bulundurduğu paylar üzerinden doğrudan, bir kısmma ise Şirket ortağı Erkunt Traktör Sanayii Anonim Şirketi üzerinden dolaylı olarak sahip olmuştur. Türk Ticaret Kanununda yer alan tanımlamaya uygun olarak şirketler topluluğu üyesi olmamız nedeni ile bahsi geçen hususun Türk Ticaret Kanunu Madde 198’e göre tescil ve ilan işlemlerinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO:10236

Şirketimizin 18. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 01.12.2017 Cuma günü saat 09:00 ’ da Bilkent Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:6, 06800 Çankaya/Ankara (Bilkent Otel) adresinde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacaktır.
Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalamaları ve bu imzalarını notere onaylatarak veya onaylı imza sirkülerlerini (beyanlarını) forma ekleyerek şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

Bilanço Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları 20.11.2017 Pazartesi gününden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olacaktır.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

GÜNDEM
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca İmzalanması Hususunda Yetki Verilmesi
3. 01/01/2017 – 30/09/2017 Tarihleri Arası Bilanço ve Gelir Tablosunun Okunması, Değerlendirilmesi ve Tasdiki ile Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası
4. İstifa eden Yönetim Kurulu Üyelerinin Yerine Yenilerinin Seçilmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının Tespiti
6. 20 Eylül 2017 tarihi Pay Alım Satım Sözleşmesine aykırı olmamak kaydı ile Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket faaliyet konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi.
7. Görüş ve Dilekler
8. Kapanış.

GENEL KURUL VEKALETNAMESİ

Ben ………………………… TC Kimlik Numaralı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ……………………………, Ankara Ticaret Sicili nezdinde 10236 sicil numarası ile kayıtlı olan Erkunt Sanayi Anonim Şirketi’nin 1 Aralık 2017 tarihinde saat 09:00’da Bilkent Mahallesi, İhsan Doğramacı Blv No:6, 06800 Çankaya/Ankara adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında veya gerekli nisap sağlanamadığı veya erteleme söz konusu olduğu takdirde müteakip toplantılarda beni temsil etmek, bu toplantıların gündeminde bulunan bütün hususların karara bağlanması için oy kullanmak üzere …………………………….. TC Kimlik numaralı ……………………………’ı münferiden hareket etmek üzere vekil tayin ettim

Hisse Adedi:
Sermaye Payı:
Oy Sayısı:

İmza

Erkunt Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

1 Ağustos 2017 tarihinde yapılan 17.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar doğrultusunda; hamiline yazılı şirket hisse senetleri, nama yazılı hisse senedine çevrilmiştir.
Bu kapsamda, sayın ortaklarımızın mevcut hisse senetlerinin nama çevrilerek pay defterine kayıt edilebilmesi için şirket merkezimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Sayın Ortaklarımıza önemle duyurulur.

Gerekli belgeler;
-Hamiline hisse senetleri asılları
-Nüfus cüzdanı aslı
-Tebligat adresini teyit eden belge

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO:10236

Şirketimizin 17. Olağanüstü Genel Kurulu 01.08.2017 Cuma günü saat 14:00’de Fen İşleri Caddesi No:2 Bahçekapı Mahallesi ETİMESGUT- ANKARA adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacaktır.
Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için :

1-T.T.Kanununun 415. Maddesi gereğince hisse senetlerini toplantı gününden en az bir gün öncesinden Fen İşleri Caddesi No:2 Bahçekapı Mahallesi Etimesgut-Ankara adresindeki şirket merkezimize teslim ederek toplantıya giriş kartı almaları veya,

2-Hisse senetlerini 01.08.2017 günü sonuna kadar muhafaza edilmek üzere banka veya notere ibraz ederek anılan müesseselerden alacakları makbuzları yine 1 gün öncesinden şirketimize ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

3- Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın yukarıda yazılı hususlardan birini yerine getirdikten sonra aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalamaları ve bu imzalarını notere onaylatarak veya onaylı imza sirkülerlerini (beyanlarını) forma ekleyerek şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

Tuna ARMAĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM
1. Açılış ve başkanlık divanı seçimi.
2. Olağanüstü Genel kurul toplantı tutanağının başkanlık divanınca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3. Şirket Esas Mukavelenamesi’nin “Sermaye” başlıklı 6.maddesinin değiştirilmesinin, görüşülerek karara bağlanması
4. Görüş ve dilekler
5. Kapanış

VEKALETNAME

Erkunt Sanayi A.Ş .nin 01.08.2017 Cuma günü saat 14:00 de Fen İşleri Caddesi No: 2 Bahçekapı Mahallesi Etimesgut/ANKARA adresinde bulunan şirket merkezinde yapılacak olan 17. Olağanüstü Genel Kurul toplantısında (ve ekseriyet olmadığında bir sonraki toplantıda)beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ………………………………………………. vekil tayin ediyorum.

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
A:NOMİNAL DEĞERİ ……………………………………
B:TERTİP VE SERİ NOSU:……………………………….
C:ORTAĞIN ADI SOYADI………………………………..
D:ADRESİ:…………………………………………………….

İ M Z A

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Yönetim Kurulumuz 15.03.2017 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı Tuna ARMAĞAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Armağan ve Üyeler Erdoğan Nas ‘ın, Metin BONFİL, Ahmet Gürhan ÖZDORA katılımı ile toplanmış;

1. Şirketimizin 15.120.000,- TL (OnbeşmilyonyüzyirmibinTürkLirası) sermayesini temsil eden paylar için aşağıda dökümü yapılan pay senetlerinin, Şirket ana sözleşmesinin 6. ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 486. ve 487. Maddeleri uyarınca bastırılmasına ve hissedarlara teslimine,
2. Bundan sonraki tarihlerde yapılacak sermaye artırımlarında bastırılacak pay senetleri için de bu kararın esas alınması ve bu karar ile çıkarılan pay senetlerinin yerine geçmek üzere yeni senetlerin bastırılabilmesine;
3. Bu tarihten önce, bastırılarak, hissedarlarımıza teslim edilmiş, pay senedi ve/veya pay senedi ilmühaberlerinin toplanarak iptal edilmesine ve kararın T.T.S.G ‘ de yayınlanmasına oy birliği ile karar vermiştir.
4. Hisse senetlerinin dağıtım tarihi, hissedarlarımıza ileriki günlerde duyurulacaktır.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI
TİCARET SİCİL NO:10236

Şirketimizin 56. Olağan Genel Kurulu 24.02.2017 Cuma günü saat 14:00 de Fen İşleri Caddesi No:2 Bahçekapı Mahallesi ETİMESGUT- ANKARA adresindeki Şirket Merkezimizde toplanacak ve aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşerek karara bağlayacaktır.
Sayın ortaklarımızın veya vekillerinin sözü edilen gün ve saatteki Genel Kurul toplantısına katılabilmeleri için :

1-T.T.Kanununun 415. Maddesi gereğince hisse senetlerini toplantı gününden en az bir gün öncesinden Fenişleri Caddesi No:2 Bahçekapı Mahallesi Etimesgut-Ankara adresindeki şirket merkezimize teslim ederek toplantıya giriş kartı almaları veya,

2-Hisse senetlerini 24.02.2017 günü sonuna kadar muhafaza edilmek üzere banka veya notere ibraz ederek anılan müesseselerden alacakları makbuzları yine 1 gün öncesinden şirketimize ibraz ederek toplantıya giriş kartı almaları gerekmektedir.

3- Kendilerini vekil sıfatı ile temsil ettirmek isteyen ortaklarımızın yukarıda yazılı hususlardan birini yerine getirdikten sonra aşağıda örneği bulunan vekaletname formunu doldurarak imzalamaları ve bu imzalarını notere onaylatarak veya onaylı imza sirkülerlerini (beyanlarını) forma ekleyerek şirketimize göndermeleri gerekmektedir.

Bilanço Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları 13.02.2017 Cuma gününden itibaren şirket merkezimizde sayın ortaklarımızın incelemelerine sunulmuş olacaktır.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BİLGİ EDİNMELERİNİ VE TOPLANTIYA KATILMALARINI ÖNEMLE RİCA EDERİZ.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ticaret Sicil No : 10236
Ticaret Unvanı : ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi : Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No.2 Etimesgut/Ankara

Bölünme işlemi İnceleme Hakkı Duyurusu,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunca Bölünme işlemine ilişkin alınan 13/10/2016 tarihli karar doğrultusunda hazırlanan Bölünme Planı ve Bölünme Raporu, Son Üç Yılın Finansal Tabloları ile Faaliyet Raporları Genel Kurulun onayına sunulmasından önce iki ay süresince 24/10/2016 tarihinden itibaren Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No:2 Etimesgut/Ankara adresindeki şirket merkezimizde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağı 6102 sayılı Türk Ticaret 171 inci maddesi gereğince ilan olunur.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ticaret Sicil No : 10236
Ticaret Unvanı : ERKUNT SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Ticari Adresi : Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No.2 Etimesgut/Ankara

Bölünmeden Dolayı Alacaklılara Çağrı,

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimiz 13/10/2016 tarihli Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde bölünen şirket olarak Erkunt Gayrimenkul Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine istinaden bölünme işlemi gerçekleştirecektir.
Şirketimiz alacaklılarının ellerindeki belgelerle birlikte; bu ilanın üçüncü defa yayımlanmasından itibaren en geç üç ay içerisinde Bahçekapı Mahallesi Fen İşleri Caddesi No.2 Etimesgut/Ankara adresine müracaatla alacaklarının teminata bağlanmasını isteyebilecekleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 174 ve 175 inci maddeleri gereğince ilan olunur.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Erkunt İç Yönerge indir